Company Profiles
 
 
 

วิสัยทัศน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.ขนส่ง มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และมีความยินดีที่จะให้บริการอย่างเต็มความสามารถ บนเงื่อนไขของความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้คำขวัญที่ว่า “ส่งของตรงเวลา ประกันความเสียหาย เต็มใจบริการ”
นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาการบริการ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายให้ได้ ISO เพิ่มระดับความเป็นมืออาชีพ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT บุคลากร และระบบงาน รวมถึงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึง บุคลากร ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่ตั้ง

เป้าหมาย
“ส่งของตรงเวลา รับประกันความเสียหาย เต็มใจบริการ” เป็นเป้าหมายหลักของ หจก.บี.เอส.ขนส่ง ที่มีต่อผู้ใช้บริการที่จะขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ
เป้าหมายดำเนินงาน
พัฒนาความเป็นมืออาชีพ โดยยกระดับการดำเนินงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
พนักงานทั้งหมดจะต้องมีความรู้ เรื่องความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานสากล เช่น ISO และสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงภายใต้การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
เป้าหมายคุณภาพและบริการ
มุ่งเน้น 3 ด้าน คือ เวลาในการจัดส่ง (Lead Time) ความเสียหายของสินค้า และคุณภาพการบริการ
ปัจจุบัน เราได้เป็นผู้รับเหมาขนส่งของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงซึ่งให้ความสำคัญในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร คือ แนวทางที่พนักงานของ หจก.บี.เอส. ขนส่ง ยึดถือและปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้น วัฒนธรรมขององค์กรจึงเปรียบเสมือน “บุคลิกภาพ” และ “จิตวิญญาณ” ขององค์กร
วัฒนธรรมองค์กรที่ได้ยึดถือและปฏิบัติ คือ
1.ทำในสิ่งที่รู้ รู้ในสิ่งที่ทำ เน้นให้พนักงานทุกคนรู้จักศึกษาในรายละเอียดต่าง ๆ ของงานที่ทำ
2.ประสิทธิผลเป็นที่ตั้ง มุ่งที่ผลงาน มากกว่าวิธีปฏิบัติ
3.ร่วมด้วยช่วยกัน มุ่งให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม มากกว่าตัวบุคคล
4.สานประโยชน์ สร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม